Infolinka 387 316 285
Obsah košíku 0 Ks 0

Obchodní podmínky

1. Informace o provozovateli pro maloobchod

Provozovatel obchodu:
PHT a. s. (na této adrese je pouze sídlo, není zde výdejní místo) zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 15993, se sídlem:
Na stráži 1410/11
180 00 Praha 8 - Libeň

Česká republika

IČO: 26056577
DIČ: CZ26056577
Email: info@pht.cz

Kontaktní osoba: David Koc
Email: info@pht.cz
Kontaktní telefon: + 420 602 44 77 11

Výdejní místo po telefonické/písemné dohodě:

PHT a. s.

Hany Kvapilové 423/5

370 10 České Budějovice

nebo

PHT a.s.

Průmyslová ul. 217

391 37 Chotoviny

2. Dodací lhůta

Objednané zboží odesíláme druhý den od objednání(pokud je skladem).

3. Platební podmínky

Způsob platby je platba na dobírku. Zboží je zasíláno na dobírku přepravní společností GP. K objednávkám za méně než 1000,- Kč bude účtováno přepravné, balné a doběrečné - 172 Kč. Objednávky nad 1000,-Kč je dopravné ZDARMA. V případě zásilek mimo území ČR bude ke každé objednávce účtováno poštovné a doběrečné dle ceníku přepravní společnosti.

Ceny zboží uvedeny včetně DPH. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech recyklačních poplatků.

4. Záruční podmínky

Na dodávané výrobky je poskytována záruka v rámci platných právních předpisů. Zboží k reklamaci lze zasílat pouze na adresu expedičního skladu.

5.Poučení o právu spotřebitele na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

I. Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy

----------------------------------------------------------------------------------------------

1. Právo odstoupit od smlouvy

----------------------------------------------------------------------------------------------

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

----------------------------------------------------------------------------------------------

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží.

 

V případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete poslední dodávku zboží.

---------------------------------------------------------------------------------------------

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodejce zboží, tedy naši společnost PHT a.s. , IČ: 26056577,adresa pro komunikaci: Hany Kvapilové 423/5, 37010 České Budějovice, telefon +420387316285, fax: +420387310443, e-mail: info@pht.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo  e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

---------------------------------------------------------------------------------------------

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

---------------------------------------------------------------------------------------------

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

---------------------------------------------------------------------------------------------

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, mimo nákladů na dodání(vzniklých při doručování zboží k zákazníkovi). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

 

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

---------------------------------------------------------------------------------------------

2.2  Vrácení zboží při odstoupení od smlouvy a náklady spojené s vrácením zboží

a) Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese PHT a.s., Hany Kvapilové 423/5,37010 České Budějovice. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

 

b) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

 

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží,  včetně  jeho funkčnosti.

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

II. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát PHT a.s. , IČ: 26056577, Hany Kvapilové 423/5, 37010 České Budějovice, telefon +420387316285, fax: +420387310443, e-mail: info@pht.cz

  

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží

 

Datum objednání(*)/datum obdržení(*)

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

6. Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží a zákazník změnu ceny neakceptuje. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět způsobem, na kterém se oba dohodnou. Prodávající má právo objednávku stornovat také v případě, že zákazník vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje. 

 

7. Poučení o právech spotřebitele vznikající z vad koupeného zboží

 

Dle ust. § 2161 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Vám prodávající odpovídá za to, že Vámi koupené zboží při převzetí nemá vady.

Zejména Vám prodávající odpovídá za to, že věc má vlastnosti prodávajícím nebo výrobcem koupeného zboží popsané nebo které jste očekával s ohledem na povahu zboží a reklamu prodávajícího. Dále Vám prodávající odpovídá za to, že Vámi koupené zboží  se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.  Také Vám prodávající odpovídá za to, že Vámi koupené zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Právo z vad Vámi koupeného zboží jste oprávněn uplatnit také v případě vad, které se vyskytnou na koupeném zboží do 24 měsíců ode dne, kdy jste zboží převzal.  Vaše právo dle předchozí věty však nemáte zejména v případě vad zboží, které vznikly v důsledku opotřebení Vámi koupeného zboží, vzniklého v důsledku obvyklého užívání koupeného zboží. 

Požádáte-li o to, prodávající Vám potvrdí v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vad Vámi koupeného zboží dle ust. § 2166 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.   

Pokud bude mít Vámi koupené zboží vady, jste oprávněn za podmínek stanovených v ust. § 2161 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada Vámi koupeného zboží týká pouze součásti zboží, můžete požadovat jen výměnu součásti, není- li to možné, můžete odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady Vámi koupeného zboží neúměrné, máte namísto práva na dodání nového zboží nebo na výměnu součásti právo na bezplatné odstranění vady zboží, toto platí zejména v případě, kdy Vámi oznámenou vadu koupeného zboží lze odstranit bez zbytečného odkladu.

Neodstoupíte-li od smlouvy nebo neuplatníte-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti zboží nebo na opravu zboží, můžete požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží. Právo na přiměřenou slevu z ceny zboží máte i v případě, kdy Vám prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit vadnou součást koupeného zboží nebo koupené zboží opravit, jakož i v případě, kdy prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, že by Vám zjednání nápravy způsobilo nepřiměřené obtíže.

Uvedená práva z vadného plnění Vám však nenáleží, pokud jste o vadách zboží věděl předtím, než jste zboží převzal nebo v případě, že jste vady Vámi koupeného zboží sám způsobil. Práva z vad Vámi koupeného zboží uplatňujete u prodávajícího, u kterého jste zboží koupil. Pokud však prodávající v potvrzení o svých povinnostech z vadného plnění dle ust. § 2166 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění uvede jinou osobu určenou k opravě Vámi koupeného zboží, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro Vás bližším, uplatníte právo na opravu u toho, kdo byl takto prodávajícím určen k provedení opravy.

Uplatníte – li práva z vadného plnění, potvrdí Vám prodávající v písemné formě, kdy jste práva uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.